Normatīvie dokumenti, kas attiecas uz kokiem

Pašvaldību saistošie noteikumi

Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi

Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība

Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošana, kopšana un aizsardzība

Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība

Carnikavas novada apstādījumu aizsardzība, teritorijas labiekārtošana, kopšana un būvju uzturēšana

Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi

Par koku ciršanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā

Vispārēji Ministru kabinetu noteikumi

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami

Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma novērtēšanas un sanācijas pasākumu izmaksu aprēķināšanas kārtība

Noteikumi par aizsargājamām alejām

Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Aizsargjoslu likums

Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoas

Sugu un biotopu aizsardzības likums

Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu

Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu

Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas

Meža likums

Kārtība koku ciršanai ārpus meža

Noteikumi par koku ciršanu mežā

Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu

Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā

Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu

Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi

Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām

 

Call Now Button